Spotvogel, Icterine Warbler, Hippolais icterina

6043_150531

6057_150531

6058_150531

6059_150531
Info:
De spotvogel is een zomergast die ons land slechts drie maanden bezoekt om te broeden. Het grootste deel van het jaar brengt hij door in tropisch Afrika. Het leefgebied van de spotvogel is meestal typisch open gebied dat rijk is aan bosschages en struwelen. De beschikbaarheid van het 'vroegere' landbouwgebied, met hagen en houtwallen, bosranden met mantel- en zoomvegetatie neemt steeds verder af. Of dit ook de reden voor de terugloop van het aantal broedende spotvogels is, kan nog niet met zekerheid bepaald worden.

De spotvogel heeft grijsgroene bovendelen maar valt vooral vaak op door de gele onderdelen. Ook heeft hij nauwelijks een wenkbrauwstreep. Het voorhoofd is tamelijk plat, hij heeft grijze poten en de vleugelpunten steken vrij ver voorbij de gevouwen vleugel (dit wordt de handpenprojectie genoemd). Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje.

Geluid: Zang is luid, gevarieerd en lang aangehouden. Veel herhalingen, veel imitaties. Kenmerkend zijn verder snerpende, ketsende tonen. Roep kenmerkend "die-deroid".

Broedbiotoop:
Zingt van begin mei tot half juli. Broedt vanaf begin - half mei tot juli. In een stevig gebouwd nest van korstmossen, stengels, twijgjes en van binnen wol en bloemetjes, komt slechts één legsel per jaar van 4-6 eieren. Na 12-14 dagen komen deze uit, en 13-15 dagen later kunnen de jongen vliegen. Jongen worden nog 2-3 weken gevoerd.

Leefgebied:

De spotvogel broedt door het hele land, met een voorkeur voor klei- en veengronden. In tegenstelling tot de meeste zangers wordt open boerenland met erfbeplanting en singels geprefereerd boven bosgebieden. Jonge aanplant (loofbos) kan echter tijdelijk dicht bezet zijn, ook in stedelijk gebied (parken in aanleg). 
 
Voedsel:
Met name insecten, in de zomer soms ook fruit en bessen. Jongen worden voornamelijk gevoed met rupsen. Pikt ze van bladen, maar kan ook in vlucht insecten vangen.
 
Trek:
Lange-afstandstrekker. Vertrekt al eind juli, begin augustus, en eind augustus zijn bijna alle spotvogels vertrokken. Overwintert ten zuiden van de evenaar, met uitzondering van Namibië (grotendeels), westelijk Zuid-Afrika, oostelijk Tanzania, Mozambique en Madagaskar. Vertrekt eind februari/begin maart al richting het noorden, maar komt hier niet aan voor begin mei. Nachttrekker. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)