Snor, Savi's Warbler, Locustella luscinioides

6196_140416

6324_140416

6336_140416

6464_120504
Info:
De snor is een broedvogel van dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, die uit de vegetatie of van de grond worden gepikt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuid(oost)en van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan het de snorrende zang; het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.

Overwegend egaal donkerbruin (bovendelen) en vuilwit (onderdelen) verenkleed, zonder tekening op de borst. Volle, afgeronde staart, sterk gekromde vleugels en lange onderstaartdekveren. Beste te herkennen aan de zang. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje.

Geluid: Zang is een eindeloos aangehouden gesnor. Zoals de naam doet vermoeden meer gesnor dan het geratel van de sprinkhaanzanger.

Broedbiotoop:
Broedt van half mei tot begin juli, vaak twee broedsels met 3 tot 6 eieren. Broedduur 12-14 dagen. Het nest wordt gemaakt in oud, staand riet (riet, lisdodde, galigaan). Een ondergroei van ruigtekruiden of oude, geknikte rietstengels, lijkt een belangrijke conditie te zijn. Het nest is goed verborgen op minder dan 50 cm boven het water of zompige grond in watervegetatie. Jongen zitten 11-15 dagen op het nest.

Leefgebied:

Brede, dichte, vochtige en natte vegetaties van jong- en overjarig riet en zeggen. 
 
Voedsel:
Voornamelijk insecten, spinnen e.d., die laag boven het water in dichte vegetatie wordt opgezocht. Sluipt als een muis door de vegetatie; is foeragerend zeer zelden te zien.
 
Trek:
Langeafstandstrekker. Onze vogels trekken in augustus, begin september weg en overwinteren in Afrika in Senegal, Mali, Tsjaad en Ghana. Vogels die meer oostelijk broeden overwinteren in Sudan en Ethiopië. Rond februari begint de terugtrek, maar sommigen kunnen zelfs half april pas vertrekken. Vanaf begin april tot in mei worden de broedplaatsen in Nederland bezet. Omdat ze 's nachts trekken weten we niet veel over of ze in groepen trekken of alleen. 
 
(info van Vogelbescherming.nl)